EUROPA Kaffe & Te logo i sort

Handelsbetingelser for ERHVERV

 

1. Om virksomheden

EUROPA Kaffe & Te A/S (CVR nummer 43168819)

2. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra EUROPA Kaffe & Te A/S (EUROPA), med mindre andet fremgår af tilbud eller er skriftligt aftalt mellem parternervsdrivende parter.

3. Betaling

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav, medmindre EUROPA på forhånd har anerkendt modkravet. Betaler køber senere end aftalt, er EUROPA berettiget til at opkræve morarente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Ved udsendelse af rykkere tilskrives et rykkergebyr på DKK 100,00 med tillæg af moms pr. rykker. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, dernæst på hovedstolen.

4. Prisændringer

EUROPA er berettiget til at ændre priser på varer og tjenesteydelse. Priser på udstyr og maskiner mv. reguleres som udgangspunktet en gang årligt pr. 1 januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Dog forbeholder EUROPA sig ret til at regulerer priserne i takt med udviklingen af EUROPA indkøbspriser, fragtrater og af valutakursændringer mv. Priser på ingredienser (kaffe, mælk, kakao m.m.) reguleres løbende ved ændringer i markedspriserne for de pågældende produkter. Serviceaftaler og andre aftaler på service mv. reguleres som udgangspunktet en gang årligt pr. 1 januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset dog minimum 2% p.a.

5. Levering

Alt salg er ex transportomkostninger. Fragt tillægges de faktiske omkostninger, dog minimum kr. 100,-. Varekøb over kr. 6000,- ex moms er fragtfrit i Danmark med brofast forbindelse. Der leveres til modtageres rampe eller dør i jord højde. Ved yderligere behov i forbindelse med levering kontaktes EUROPA . Tillæg kan da forekomme. Adgangsvejen til monteringssted skal kunne tåle kørsel med palleløfter eller sækkevogn med gummihjul. Leveringstider er vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor EUROPA er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for forsinkelser, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund. Såfremt EUROPA eller samarbejdspartnere til EUROPA skal montere, tilslutte og justere udstyr, skal samtlige el-, vand- og afløbsinstallationer være klargjort forinden. EUROPA kan forud for leverance kontaktes for at få nærmere oplysning om krav til tilslutning af vand, el og afløb.

6. Bestillingsfejl

Varer tages ikke retur. Kun efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres og

sådanne varer tages aldrig retur. Fødevarer og fordærvelige varer tages aldrig retur. EUROPA forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog minimum kr. 150,00. Godkendte, returnerede varer krediteres til prisen på salgstidspunktet.

7. Produktinformationer

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for EUROPA. Såfremt EUROPA har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

8. Fejl og mangler

EUROPA er ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling efter købelovens bestemmelser. For dele, der er udskiftet eller repareret, er EUROPA alene ansvarlig i op til 6 måneder. Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give EUROPA skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer straks, som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden EUROPA skriftlige samtykke, fritages EUROPA for enhver forpligtelse. EUROPA fralægger sig ethvert ansvar for udbedring af fejl, der skyldes manglende montering af kalkfilter, manglende rettidig udskiftning af kalkfilter eller forkert tilkoblet forsyningsspænding. Tilsvarende gælder ved fejl i netværk eller ved manglende netværksdækning. Reparation af fejl, udskiftede dele samt kørsel til udkald, der skyldes sådanne forhold, vil altid blive faktureret kunden.

9. Ved reklamation

EUROPA kan efter modtagelsen af en reklamation, bede køber returnere den angiveligt mangelfulde vare for købers regning og risiko til EUROPA eller til en samarbejdspartner af EUROPA i original emballage. EUROPA forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. EUROPA forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer EUROPA , at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt testtid. EUROPA kan frit vælge at afhjælpe mangler ved reparation, foretage omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende prisen på salgstidspunktet.

10. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor EUROPA kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. EUROPA’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og EUROPA hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. EUROPA er uden ansvar for forsinkelse eller for mangler fra tredjemands side i forbindelse med afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. EUROPA er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld (force majeure): Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort EUROPA’s opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

11. Produktansvar

EUROPA er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7/6 1989 om produktansvar.

For tingskade er EUROPA alene ansvarlig, såfremt det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af EUROPA eller andre, som EUROPA har ansvaret for. Ansvaret for erhvervstingskade er begrænset til max. DKK 2.000.000,00 EUROPA er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I det omfang EUROPA Kaffe & Te A/S overfor tredjemand måtte blive pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde EUROPA.

Kaffe & Te A/S skadesløs i samme omfang som EUROPA Kaffe & Te A/S i det foregående har begrænset sit ansvar.

12. Transport af rettigheder og pligter

EUROPA er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

13. Tvister

Enhver tvist mellem EUROPA og køber skal indledningsvis forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som aftalt værneting, jf. retsplejelovens § 245.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.