Hvid chokolade

Lakkris + Sea Salt – Hvid chokolade

62,00 kr.

Coffee + Milk – Hvid chokolade

62,00 kr.

Sea Salted Toffee – Hvid chokolade

62,00 kr.

Cookies + Cream – Hvid chokolade

62,00 kr.

Lakkris + Raspberry – Hvid chokolade

62,00 kr.